തേങ്ങ പറിക്കാൻ
ആളെ വേണോ?

CALL NOW : 7994616290

Contact Us

തേങ്ങ പറിക്കാൻ
ആളെ വേണോ?

CALL NOW : 7994616290

Contact Us
About Us

NAZO Coconut Tree Climbing Services

മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥാപനമാണ് നാസോ (NAZO).
ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രമുഖ തേങ്ങ പറിക്കൽ ടീമാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടം ജോലിക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കീഴിലുണ്ട്. മിതമായ നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ തേങ്ങയുടെ വിളവെടുപ്പ് പരിപാലനം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

founders

Muhammed Nishadh
Muhammed Nashid
Amjad Saloom

Contact Us

Send Us a Message

ഞങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക, ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.


ഞങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക, ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.


Drop your message